Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

Huyện đảo Cồn Cỏ triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị

7:5, Thứ Sáu, 17-9-2021 530 0

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 16 tháng 9 năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đảo Cồn Cỏ đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/HU.

Với mục đích nhằm xác định rõ nội dung công việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong Kết luận số 01-KL/TW, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhằm tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để cán bộ, quân và dân huyện đảo phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Theo đó Kế hoạch xác định 07 nội dung gắn với cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện, cụ thể: 
1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1.1. Nội dung và phương thức thực hiện
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, quân và dân trên đảo, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, người dân thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
1.2. Cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện
Cấp ủy các Tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung của Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm.
Ban xây dựng Đảng tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa, xây dựng hướng dẫn thực hiện chuyên đề hàng năm.
Cấp ủy các TCCS Đảng, HĐND, UBND, UBMT và các tổ chức đoàn thể căn cứ kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy, Hướng dẫn của Ban xây dựng Đảng tổ chức thực hiện chuyên đề hàng năm gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình.
2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
2.1. Nội dung và phương thức thực hiện

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hàng năm.
2.2. Cơ quan phụ trách và thời gian thực hiện
- Cấp uỷ các TCCS Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa vào quý III năm 2021, hoàn thành xây dựng kế hoạch từng năm vào quý IV của năm trước đó (riêng năm 2021 hoàn thành vào quý III năm 2021), báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Ban thường vụ Huyện ủy khi tổng kết công tác xây dựng Đảng cuối năm.   
- Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa vào quý III năm 2021, hoàn thành xây dựng kế hoạch từng năm vào quý IV của năm trước đó (riêng năm 2021 hoàn thành vào quý III năm 2021), báo cáo kết quả thực hiện với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác khi tổng kết công tác cuối năm.
3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
3.1. Nội dung và phương thức thực hiện
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.
Rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện trách nhiệm nêu gương; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xác định rõ nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm theo Hướng dẫn của Ban thường vụ Huyện ủy, Ban xây dựng Đảng. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.
3.2. Cơ quan, cá nhân phụ trách và thời gian thực hiện
- Ban xây dựng Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy định, quy chế để khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung.
- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xác định nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương là một nội dung của báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác vào dịp tổng kết cuối năm.
4. Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
4.1. Nội dung và phương thức thực hiện
Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đẩy mạnh việc tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.
4.2. Cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện
- Ban Xây dựng Đảng: Chỉ đạo Đài Truyền thanh - truyền hình, Trang TTĐT huyện tăng thời lượng và chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn rà soát, bổ sung và thực hiện có hiệu quả Quy chế văn hóa công sở, Bộ quy tắc ứng xử văn hóa. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025; hoàn thành xây dựng kế hoạch vào quý III năm 2021.
5. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
5.1. Nội dung và phương thức thực hiện
Đẩy mạnh các hoạt động quán triệt, vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề đang đặt ra; tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.
5.2. Cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện
- Ban Xây dựng Đảng tham mưu cho BTV Huyện ủy kế hoạch bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ đảng viên hàng năm. Thời gian thực hiện: từ năm 2021 - 2025.
- Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với truyền thống anh hùng của Cồn Cỏ trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước cho thế hệ trẻ. Thời gian hoàn thành: quý IV năm 2021.
6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương
6.1. Nội dung và phương thức thực hiện
Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.
6.2. Cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện
- Các cấp uỷ Đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, bảo đảm thực hiện nghiêm túc việc học tập, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu cho BTV Huyện ủy nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Quý IV hằng năm hoàn thành xây dựng kế hoạch của năm kế tiếp.
- Ủy ban Mặt trận căn cứ Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư xây dựng kế hoạch giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Quý IV hằng năm hoàn thành xây dựng kế hoạch của năm kế tiếp; báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch.
7. Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-CT/TW.
7.1. Nội dung và phương thức thực hiện
Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.
7.2. Cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện
- Cấp ủy các TCCS Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể báo cáo kết quả thực hiện vào quý III hằng năm (riêng năm 2021 báo cáo vào tháng 12/2021), tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 vào đầu quý II năm 2023; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và 5 năm thực hiện Kết luận số 01 vào đầu quý IV năm 2025; kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
- Ban Xây dựng Đảng tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, chủ trì sơ kết thực hiện 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện báo cáo hằng năm và hướng dẫn thực hiện sơ kết, tổng kết; tổng hợp báo cáo hằng năm và báo cáo sơ kết, tổng kết báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy; là cơ quan chủ trì tham mưu, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay626
  • Tổng lượt truy cập3.820.694