Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

14:13, Thứ Ba, 14-7-2020 748 0

Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ có 7 tổ chức cơ sở Đảng với 131 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ luôn quan tâm chú trọng công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ đã tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết thực hiện để cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp, xây dựng chương trình hành động nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương có tính đặc thù cao.
Trên cơ sở đó, BTV Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua đó góp phần giữ vững bản lĩnh chính trị, đấu tranh phòng chống mọi biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên; phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.
 Một trong những điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ thời gian qua là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, lồng ghép vào tất cả các hoạt động, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hàng năm, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 theo chủ đề từng năm; Tổ chức tốt các diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện việc tự soi, tự sửa trong cán bộ, đảng viên bằng các chương trình hành động cụ thể; qua đó không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

img 2117 (1)


Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được tăng cường; Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 02 - NQ/HU "về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao chất  lượng cán bộ đảng viên"; Kế hoạch số 30 - KH/HU về tăng cường chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 03-CT/HU về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Theo đó, các tổ chức cơ sở Đảng được kiện toàn phù hợp yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Cấp ủy Đảng các cấp đã giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức và quản lý đội ngũ cán bộ; việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề được thực hiện nghiêm túc đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt cấp chi bộ. Cùng với đó, công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới tiếp tục được quan tâm chú trọng. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng chủ động rà soát, lựa chọn giới thiệu quần chúng ưu tú, để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Chất lượng đảng viên được quan tâm cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ý thức và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên. Trong nhiệm kỳ, đã mở 5 lớp đối tượng đảng cho 136 quần chúng ưu tú, kết nạp 82 đảng viên, đồng thời thành lập mới 1 tổ chức cơ sở Đảng. 
Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; gắn việc xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên với kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Hàng năm, Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ có trên 92% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% tổ chức cơ sở Đảng xếp loại trong sạch, vững mạnh. 
Song song với việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, Đảng bộ Huyện ủy đảo Cồn Cỏ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy đã tiến hành 13 cuộc kiểm tra, 15 cuộc giam sát; UBKT Huyện ủy tiến hành 12 cuộc kiểm tra, 14 cuộc giám sát. Các TCCS Đảng đã gắn công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, các phòng, ban, đơn vị. Nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát bao quát trên các lĩnh vực đã giúp cho các cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đúng quy định của điều lệ Đảng, góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa vi phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

IMG 20200205 144421 932


Bên cạnh đó, công tác dân vận được quan tâm, đổi mới theo hướng sát dân, sát cơ sở và đạt hiệu quả thiết thực; trong đó chú trọng xây dựng các mô hình dân vận khéo như mô hình người dân đồng hành với chính quyền trong phát triển du lịch; cảnh sát biển đồng hành với ngư dân; mô hình đồng hành với các hộ dân xây dựng khu dân cư an toàn, làm chủ; chiến sĩ đồng hành với người dân trong công tác vệ sinh khu dân cư xanh - sạch - đẹp.... Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 17-CTHĐ/HU của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đồng thời, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở, các hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, qua đó nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn, tạo không khí dân chủ, sự gắn bó mật thiết giữa đảng, chính quyền và nhân dân.
Với những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khẳng định vai trò của Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân; qua đó, tạo động lực để Đảng bộ huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Thùy Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay487
  • Tổng lượt truy cập3.819.340