Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

Kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023)

7:59, Thứ Ba, 7-11-2023 273 0

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của Nhân dân ta. 

Ông cha ta đã từng tổng kết: "Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"; "Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết"; "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng"; "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"... Đến thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí và tinh thần đoàn kết được xác định là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ đã nói: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công". Đại đoàn kết chính là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất 18/11 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc".
Suốt 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc (1930 - 1945), do yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, tổ chức Mặt trận mang nhiều tên gọi khác nhau, như: Hội Phản đế đồng minh (11/1930), Mặt trận Thống nhất Nhân dân phản đế Đông Dương (11/1936), Mặt trận Dân chủ Đông Dương (3/1938) và Việt Nam Độc lập Đồng Minh (5/1941), gọi tắt là Việt Minh. Mặt trận Việt Minh đã động viên, tổ chức mọi tầng lớp Nhân dân đoàn kết, vùng lên Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, giành độc lập dân tộc, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, nhằm đoàn kết các tầng lớp Nhân dân yêu nước, lấy liên minh công nhân - nông dân - trí thức làm nền tảng, kết hợp tinh thần yêu nước chân chính với tinh thần quốc tế vô sản, Việt Minh và Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Hội Liên Việt) đã hợp nhất thành một mặt trận dân tộc thống nhất, lấy tên là Mặt trận Liên - Việt. Mặt trận Liên - Việt ra đời là cơ sở quần chúng rộng rãi để bảo vệ Đảng và Nhà nước ta, trở thành trụ cột quan trọng của Nhà nước Dân chủ Nhân dân, tập hợp được sức mạnh to lớn của toàn dân ta, đưa cuộc kháng chiến, kiến quốc của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.
     Sau Hiệp định Giơnevơ, ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông qua Cương lĩnh Mặt trận, ban hành chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở miền Bắc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đoàn kết rộng rãi các giai cấp, các đảng phái, các dân tộc, các tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức yêu nước và tiến bộ, động viên mọi lực lượng của toàn dân tộc để xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa trở thành hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam, đấu tranh thực hiện mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà.
Ở miền Nam, ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, công bố chương trình 10 điểm nhằm đánh đổ chế độ độc tài Ngô Đình Diệm và tay sai của đế quốc Mỹ, xây dựng một miền Nam Việt Nam độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Ngày 20/01/1968, Liên minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hoà bình Việt Nam được thành lập. Đây là tổ chức liên minh to lớn, đoàn kết rộng rãi hơn nữa các tầng lớp Nhân dân miền Nam, thực hiện nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước.
Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất họp từ ngày 31/01/1977 đến ngày 04/02/1977 đã quyết định thống nhất ba tổ chức Mặt trận, lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội thông qua Chương trình hoạt động và Điều lệ nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân cả nước, cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Kể từ ngày thành lập đến nay, ở bất kỳ thời kỳ nào, tổ chức Mặt trận cũng thể hiện rất rõ và thực hiện rất tốt vai trò, vị trí của mình, luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích tập hợp các tầng lớp Nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần và lực lượng, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Trong công cuộc đổi mới, với nhiều hình thức tổ chức và vận động Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng với Đảng và Nhà nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giải quyết những khó khăn về đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy ý chí, sức mạnh văn hoá và con người Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong xã hội; đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và huy động các nguồn lực trong xã hội, tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều cố gắng, đa dạng hoá các hình thức tập hợp Nhân dân, đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Với Những thành tích đạt được trong 93 năm qua đã khẳng định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện của Nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta. 
    Sự thành lập và hoạt động của UBMTTQVN huyện đảo Cồn Cỏ
Sau khi Huyện đảo Cồn Cỏ được thành lập 01/10/2004 và chính thức công bố ngày 18/4/2005, cùng với các tổ chức đảng, chính quyền, ngày 14/6/2005 UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 12/QĐ-MT về việc thành lập và chỉ định Ủy ban Mặt trận lâm thời huyện đảo Cồn Cỏ. Kể từ đây MTTQVN huyện đảo chính thức được thành lập. Trải qua 03 kỳ đại hội (NK 2008-2013; 2014- 2019; 2019 - 2024), UBMTTQVN Huyện đã bám sát các Nghị quyết đại Hội đảng bộ huyện, các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để xây dựng và triển kế hoạch phối hợp thống nhất hành động phù hợp với tình hình nhiệm vụ; thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và huy động các nguồn lực trong xã hội, đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2025, Nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã không ngừng được củng cố; vai trò, vị trí của Mặt trận ngày càng được phát huy; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, góp phần tạo sự ổn định và phát triển của huyện nhà. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, Mặt trận và các tổ chức thành viên huyện nhà ngày càng thể hiện vai trò nòng cốt, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng góp phần lan toả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, từng bước đi vào đời sống người dân, đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” đã góp phần quan trọng vận động người dân tích cực tham gia phát triển chăn nuôi, mở rộng các dịch vụ du lịch, đầu tư ngư lưới cụ đánh bắt, phát triển kinh tế hộ gia đình… từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh.
Công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được Mặt trận và các tổ chức thành viên quan tâm xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Các cuộc vận động ủng hộ chương trình “Nối vòng tay nhân ái - Tết vì người nghèo”; “Quỹ vì người nghèo” hàng năm được UBMT huyện triển khai sâu rộng phù hợp với tình hình địa phương.
Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện, Mặt trận và các tổ chức thành viên huyện đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tham gia giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Mặt trận TQVN Huyện đã nêu cao vai trò trách nhiệm tích cực, chủ động phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
Công tác giám sát, phản biện xã hội được chú trọng, Ủy ban Mặt trận huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai giám sát một số nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và các vấn đề người dân quan tâm, hoạt động phản biện xã hội tiếp tục được Mặt trận huyện và các tổ chức thành viên thực hiện theo đúng đề xuất yêu cầu của các cơ quan, đơn vị; các văn bản về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích Nhân dân, góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, với truyền thống vẻ vang 93 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đảo Cồn Cỏ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thật sự là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay632
  • Tổng lượt truy cập3.820.700