Bài hát về cồn cỏ - Huyện Cồn Cỏ

 
 
 
1. Con cua đá 5. Cồn Cỏ ân tình 9. Cồn Cỏ bừng sáng tương lai
2. Thái Văn A đứng đó 6. Âm vang Cồn Cỏ 10. Cồn Cỏ ngày mới
3. Cây phong ba Cồn Cỏ 7. Cồn Cỏ thân yêu qua con sóng Cửa Tùng 11. Mỗi sớm mai nhìn về mặt trời
4. Cồn Cỏ anh hùng 8. Cồn Cỏ biên đảo quê hương 12. Mắt xanh Cồn Cỏ