Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

Trọn niềm tin với Đảng kính yêu

19:59, Thứ Sáu, 2-2-2018 77 0

Đến xuân Mậu Tuất - 2018, Đảng ta vừa tròn 88 tuổi

88 mùa xuân ra đời, chừng ấy mùa xuân Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến Thắng lợi khác.

Đó là thắng lợi toàn diện và triệt để của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, dẫn đến sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), mở ra kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của các cuộc  kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đó cũng là thắng lợi của hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, “Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa, xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được  đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.” Có thể nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay.
Công lao đó, trước hết thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam Quang vinh!
88 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và những gì Đảng mang lại cho dân tộc ta đã chứng minh một điều: “Chỉ có Đảng, đội tiên phong có tổ chức nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết khoa học và cách mạng của thời đại, mới có khả năng lãnh đạo nhân dân hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân triệt để và từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ngoài Đảng Cộng sản ra, ở Việt Nam không có một đảng của giai cấp hoặc tầng lớp nào đảm đương nổi vai trò đó”.
Đó cũng là cội nguồn để nhân dân gắn bó mật thiết với Đảng, một lòng một dạ theo Đảng, thậm chí hy sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ đảng viên của Đảng. Có được mối quan hệ máu thịt ấy, là vì trong quá trình lãnh đạo xã hội, Đảng ta luôn xác định trách nhiệm của mình: “Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ”. Đứng trong hàng ngũ của Đảng, những người đảng viên luôn phấn đấu đi đầu, gương mẫu, chịu đựng sự hy sinh, gian khổ chịu trước, sung sướng hưởng sau, “mình vì mọi người”, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Nhân dân tự hào về Đảng của mình và về những người đảng viên đang hàng ngày hàng giờ cùng mình chung sức chung lòng xây dựng cuộc sống mới tươi đẹp. “Đảng ta”, “Đảng của mình” không phải là ngôn từ được tạo dựng mà nó bắt nguồn sâu thẳm từ trong mỗi đáy lòng của người dân Việt.
Xuân Mậu Tuất đã gõ cửa mọi nhà. Đây là xuân thứ hai Đảng ta triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, là kết tinh trí tuệ, là ý chí, nguyện vọng và trách nhiệm của Đảng và của nhân dân - một nghị quyết đã được toàn Đảng, toàn dân hoan nghênh và tán thành, như một luồng sinh khí mới thổi vào đời sống chính trị của đất nước.
Lúc này, hơn lúc nào hết, mỗi một cán bộ, đảng viên, người dân hãy sát cánh, kề vai, đoàn kết một lòng; coi việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 là mệnh lệnh từ trái tim, khối óc. Bởi xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh là yếu tố quyết định để mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh sớm trở thành hiện thực.

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay915
  • Tổng lượt truy cập3.081.770