Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

10:39, Chủ Nhật, 13-3-2016 3051 0

 

UỶ BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         
HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
    

Số:      /2014/QĐ-UBND             Cồn Cỏ, ngày      tháng      năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng

----------------

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng ngày 14/06/2005;
Căn cứ Nghị định 42/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định 39/2012/NĐ-CP, ngày 15/4/2012 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 42/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ
Căn cứ Quyết định số: 27/2013/QĐ-UBND, ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh;
Xét đề nghị của Hội đồng TĐ-KT huyện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua, Khen thưởng huyện đảo Cồn Cỏ.
       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 21/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của UBND huyện đảo Cồn Cỏ về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng huyện.
Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện; Trưởng các Phòng, ban, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
 Nơi nhận.                                                                   TM. UBND HUYỆN
- Ban TĐKT tỉnh;                                                                  CHỦ TỊCH
- TV Huyện uỷ, TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Như điều 2;                                                                         (Đã ký)       
- Lưu: VT.
                                                                                       Lê Quang Lanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay498
  • Tổng lượt truy cập3.817.159