Đoàn kết, đổi mới xây dựng Chi bộ Phòng Kinh tế - Xã hội trong sạch, vững mạnh

Thứ ba - 26/05/2020 08:02 284 0
Trong không khí hân hoan cả nước chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chi bộ phòng kinh tế - xã hội huyện đảo Cồn Cỏ cũng đang tích cực hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ cùng nhìn lại những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, đề ra phương hướng, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
img 2117

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chi bộ Phòng Kinh tế - Xã hội đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, không ngừng đoàn kết, phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đã đề ra. 
Xác định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Phòng Kinh tế - Xã hội đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đảng cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức và tổ chức. Cấp ủy, chi bộ thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng giáo dục chính trị cho đảng viên, cán bộ công chức, viên chức thông qua việc phổ biến học tập và quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng từ Trung ương đến tỉnh, huyện; nhất là các Nghị quyết của Hội nghị TƯ 4 khóa XI, XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đặc biệt, qua các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn sinh hoạt chi bộ được tổ chức đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, kịp thời ngăn ngừa những biểu hiện về tư tưởng, hành động trái với quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong cán bộ đảng viên, công chức góp phần giữ vững kỷ luật, duy trì sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, cơ quan đơn vị.
Trong tổ chức sinh hoạt Đảng, Chi bộ luôn  giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề cao tính tổ chức và kỷ luật trong sinh hoạt Đảng; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các vấn đề quan trọng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ hàng năm, nhất là những vấn đề liên quan đến cơ chế quản lý, chế độ chính sách cán bộ; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, cá nhân.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên cả về trình độ học vấn, lý luận chính trị, ý thức và tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Tạo điều kiện cho Đảng viên, cán bộ theo học các lớp nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, tăng cường biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.
Xác định kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, vì vậy chi bộ luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, tỉnh, huyện có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên hàng năm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nghiêm túc góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót; góp phần vào công tác bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã tổ chức kiển tra 5 đồng chí và giám sát 3 đồng chí. Qua kiểm tra các đảng viên đều chấp hành tốt Điều lệ, chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng đã tạo cơ sở vững chắc để chi bộ Phòng Kinh tế - xã hội lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Với đặc thù là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo chuyên môn làm tốt công tác tham mưu trên các lĩnh vực được phân công kịp thời và hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Nổi bật là đã tham mưu hoàn thiện công  tác quy hoạch; trên cơ sở đó lập các chương trình, đề án, dự án đầu tư đảm bảo theo đúng quy hoạch; trong đó, chủ yếu tập trung từng bước xác lập cơ cấu kinh tế của huyện đảo Cồn Cỏ theo hướng Du lịch - Dịch vụ - Thuỷ sản, phát triển kinh tế, xã hội đi đôi với đảm bảo QPAN... Cơ sở hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện làm diện mạo Cồn Cỏ khang trang hơn. Dịch vụ, du lịch đã có bước phát triển khởi sắc; chất lượng các loại dịch vụ được ngày càng được nâng lên đáp ứng nhu cầu của khách du lịch...Công tác kêu gọi đầu tư, xúc tiến, vận động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là du lịch, dich vụ được đẩy mạnh, triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến tích cực trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng đảo Cồn Cỏ đến khách du lịch, thu hút được nhà đầu tư quan tâm.
Chất lượng dạy và học của bậc học mầm non ngày càng được nâng cao; Cơ sở hạ tầng, vật chất, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư; đời sống văn hóa cơ sở từng bước được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có bước chuyển biến tích cực; Làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để bùng phát dịch bệnh trên địa bàn. Chỉ đạo tham mưu thực hiện di dân ra đảo đạt 100% kế hoạch. Thực hiện một số chính sách tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế bảo vệ tài nguyên - môi trường bằng nhiều giải pháp tích cực như: ký cam kết người đứng đầu của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, khu dân cư trong bảo vệ tài nguyên - môi trường trên địa bàn; quy định về việc tổ chức chăn nuôi, lao động công ích ra quân làm vệ sinh; phát động nhiều phong  trào  như: “Nói không với túi ni lon”, “Chống rác thải nhựa”, ... mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ “Xanh - Sạch - Đẹp”. Phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, PCCC... đã giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, không có thiệt hại về người.
Với những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Phòng Kinh tế - Xã hội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tập thể chi bộ phòng Kinh tế - xã hội và cán bộ, đảng viên được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.
Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chi bộ Phòng Kinh tế - Xã hội tập trung các giải pháp nhằm  nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực, chủ động tham mưu cho Huyện uỷ - UBND huyện trong công tác phát triển kinh tế - xã hội góp phần cùng với Đảng bộ, quân, dân huyện nhà xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp./.

Tác giả bài viết: Thùy Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay19,736
  • Tháng hiện tại141,980
  • Tổng lượt truy cập6,491,863
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây