Chỉ thị của BTV Huyện ủy Về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ tư - 09/03/2016 09:57 1.118 0
ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  HUYỆN ỦY ĐẢO CỒN CỎ                          
                     *                                          Cồn Cỏ, ngày 16 tháng 02 năm 2016
           Số 01 - CT/HU
 
CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
 
Ngày 4/1/2016, Bộ Chính trị (khóa XI) có Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021;
Ngày 28/1/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Chỉ thị số 02-CT/TU về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021;
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra trong thời điểm Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII vừa kết thúc thắng lợi; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện cương lĩnh xấy dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra. Bối cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen; các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá chế độ cản trở sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Trước tình hình đó đòi hỏi Đảng bộ, quân và dân trên đảo phải phát huy những kết quả đạt được khắc phục khó khăn ra sức phấn đấu, đoàn kết, thống nhất góp phần cùng cả tỉnh, cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng XHCN.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước, là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu có đủ về tài, đức xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ, quân và dân huyện đảo trong năm 2016.
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn huyện đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Cấp ủy các TCCS Đảng, các phòng ban, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những yêu cầu, nhiệm vụ sau đây:
1. Có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; đảm bảo bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của nhân dân huyện đảo.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước, về ví trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.
3. Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng cơ sở trong công tác bầu cử. Gắn kết quả nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện ra ứng cử. Không đưa vào dang sách những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra có dấu hiệu vi phạm.
4. Lãnh đạo bầu cử đủ số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng Đại biểu. Đối với bầu cử Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đảm bảo cơ cấu hợp lý về số lượng đại biểu công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, LLVT, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và khu dân cư, tỷ lệ ứng cử là nữ, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi.
5. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2020 phải đảm bảo đúng theo quy trình pháp luật quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Lãnh đạo tốt việc hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử; đảm bảo các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.
6. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng cuộc bầu cử đề gây rối an ninh trật tự. Có phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, diễn biến phức tạp của thời tiết có thể xẩy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.
7. Cấp ủy các TCCS Đảng, các phòng ban, cơ quan đơn vị lãnh chỉ đạo làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử; chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
8. HĐND, UBND, UBMT tổ quốc Việt Nam, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Chỉ thị này. Ban xây dựng Đảng, UBKT Huyện ủy theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu cho BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt kết quả tốt.
Giao Ban xây dựng phối hợp với các phòng ban liên quan hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu HĐND theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương đồng thời phối hợp theo dõi, hưỡng dẫn thực hiện Chỉ thị này.
Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.
 
Nơi nhận:                                                               T/M BAN THƯỜNG VỤ
- BTV Tỉnh ủy                                                                      BÍ THƯ
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- cấp ủy các TCCS Đảng;
- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị;                                     (Đã ký)
- Các đồng chí HUV.
- Lưu.
                                                                                      Lê Minh Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập77
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay6,478
  • Tháng hiện tại107,670
  • Tổng lượt truy cập5,086,754
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây