HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ

http://conco.quangtri.gov.vn


Báo cáo Công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021

    UỶ BAN BẦU CỬ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ                        Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc
 
     Số:     /BC-UBBC                             Cồn Cỏ, ngày 14 tháng 3 năm 2016
 
BÁO CÁO
Công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021
 
Thực hiện Công văn số 15/UBBC-PC, ngày 4 tháng 3 năm 2016 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, trên cơ sở tình hình và điều kiện thực tế của huyện, Uỷ ban bầu cử huyện đảo Cồn Cỏ báo cáo với các nội dung sau:
1. Về công tác quán triệt, triển khai công tác bầu cử:
Thực hiện Chỉ thị của BCH TW Đảng, các Nghị quyết của UBTV Quốc hội, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Nghị quyết của BTV huyện uỷ, Uỷ ban bầu cử huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai cho các phòng ban, cơ quan, đơn vị một cách nghiêm túc, cụ thể, kịp thời; đồng thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết.
2. Về việc thành lập UBBC huyện, Tổ giúp việc:
Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp và hướng dẫn của cấp trên, UBND huyện đã thành lập Uỷ ban bầu cử huyện gồm 13 thành viên; đồng chí Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch UBBC, 03 đồng chí Phó chủ tịch và 9 uỷ viên. Ủy ban bầu cử huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thành viên UBBC.
Uỷ ban bầu cử huyện đã lập danh sách giới thiệu nhân sự tham gia Ban bầu cử HĐND tỉnh với 13 thành viên.
Uỷ ban bầu cử đã thành lập tổ giúp việc gồm 5 đồng chí.
3. Về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử và kết quả hiệp thương lần thứ nhất.
          3.1. Về số lượng:
 - Số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đắc cử trên địa bàn là: 15 đại biểu; Số giới thiệu dư: 11 đại biểu
 - Số lượng ứng cử viên giới thiệu là: 26 đại biểu
          3.2. Về thành phần, cơ cấu:
 - Khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể: đắc cử 6 đại biểu.
  Trong đó: TT Huyện ủy: 02 đại biểu; TT HĐND huyện: 01 đại biểu; UBND huyện: 01 đại biểu; Mặt trận đoàn thể: 02 đại biểu
Dự kiến giới thiệu để bầu: 8 đại biểu
- Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện: đắc cử 5 đại biểu
Trong đó: Văn phòng: 01 đại biểu; Ban XDĐ: 01 đại biểu; Phòng KT-XH: 02 đại biểu; Ban QL Cảng cá: 01 đại biểu
Dự kiến giới thiệu: 10 đại biểu
          - Làng TN: đắc cử 1 đại biểu, dự kiến giới thiệu: 2 đại biểu
          - Lực lượng vũ trang: đắc cử 3 đại biểu,
Trong đó: BCHQS huyện: 02 đại biểu; Công an huyện: 01 đại biểu
Dự kiến giới thiệu:  6 đại biểu
          - Đại biểu là nữ: dự kiến 1 - 2 đại biểu; đạt tỷ lệ khoảng 7 - 14%
          - Đại biểu trẻ dưới 35 tuổi: dự kiến 1 - 2 đại biểu; đạt tỷ lệ khoảng 7 - 14%
          - Đại biểu ngoài Đảng: dự kiến 1 đại biểu; đạt tỷ lệ khoảng 7%
          - Đại biểu HĐND huyện tái cử: 4 - 5 đại biểu; đạt tỷ lệ khoảng 27 - 33%
4. Việc ấn định và công bố  số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.
Uỷ ban bầu cử huyện đã ấn định số đơn vị bầu cử là 03, cụ thể:
Đơn vị bầu cử số 1 được bầu 5 đại biểu, bao gồm các đơn vị: Ban CHQS huyện, Tiểu đoàn hổn hợp đảo Cồn Cỏ.
Đơn vị bầu cử số 2: được bầu 5 đại biểu, gồm các đơn vị: Cơ quan huyện, Công an huyện, Chi cục thuế, Khu dân cư thanh niên, Trạm đèn, Khí  tượng và Cảng vụ Cồn Cỏ.
Đơn vị bầu cử số 3, được bầu 5 đại biểu, gồm các đơn vị: Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Trạm ra đa 540, Đại đội 17 công binh.
5. Kết quả nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp:
Đại diện các phòng ban, cơ quan, đơn vị được phân bổ người ứng cử đã được lãnh đạo MTTQ, Ủy ban bầu cử huyện hướng dẫn thủ tục, trình tự giới thiệu, lập và gửi hồ sơ các ứng cử viên đồng thời đăng ký thời gian tổ chức hội nghị giới thiệu người ra ứng cử với MTTQ huyện. 
Đến ngày 10 tháng 3 các ứng cử viên được các cơ quan, đơn vị giới thiệu theo thông báo của UBMT huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ giử về Ban xây dựng Đảng huyện.
6. Công tác tuyên truyền:
Công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị hậu cần, cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử cũng đã được UBBC huyện tập trung thực hiện. UBBC huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chỉ đạo Đài truyền thanh huyện tập trung tuyên truyền Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật Chính quyền địa phương, và các Nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên.
Chỉ đạo Phòng KT – XH huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền trực quan, làm mới, sửa chữa các Pha nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử.
7. Về tình hình an ninh trật tự:
Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. huyện không có các phạm pháp hình sự, tai tệ nạn xã hội.
8. Tình hình dự luận nhân dân hưởng ứng cuộc bầu cử:
Cán bộ, quân và dân trên đảo hân hoan chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời đang đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng ngày bầu cử bằng những việc làm thiết thực.
Trên đây là báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của UBBC huyện đảo Cồn Cỏ.
 
Nơi nhận:                                                 TM. UỶ BAN BẦU CỬ HUYỆN
- UBBC tỉnh;                                                           KT. CHỦ TỊCH
- Sở Nội vụ;                                                           PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu.
                                                                                    (Đã ký)
 
 
                                                                          Trương Khắc Trưởng
images
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây