Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ ba - 15/03/2016 15:22 1.236 0
     UỶ BAN BẦU CỬ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ                        Độc lâp – Tự do Hạnh phúc
     
     Số: 06/KH -UBBC                        Cồn Cỏ, ngày 14 tháng 3 năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
 
           
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU, ngày 16/02/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Trên cơ sở tình hình và điều kiện thức tế huyện đảo Cồn Cỏ, Uỷ ban bầu cử huyện đảo Cồn Cỏ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về Cuộc bầu cử như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; qua đó để cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo nắm vững quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia bầu cử làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công Cuộc bầu cử. 
- Công tác tuyên truyền Cuộc bầu cử cần được tiến hành đồng bộ, đúng luật, đúng lộ trình, hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử. Việc tổ chức tuyên truyền Cuộc bầu cử đảm bảo thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và tuyên truyền các nội dung khác, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, tạo không khí thi đua yêu nước nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
          1. Đợt 1: Từ  đầu tháng 3/2016 đến hết tháng 4/2016
          - Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước, tình hình chung của tỉnh thời điểm diễn ra Cuộc bầu cử.
          - Giới thiệu các nội dung cốt lõi các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản  lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về Cuộc bầu cử.
- Tuyên truyền các nội dung theo kế hoạch chung của Ủy ban bầu cử tỉnh, huyện; quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
- Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
            - Tuyên truyền về việc tổ chức, diễn biến, kết quả các lần hội nghị hiệp thương; tuyên truyền danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.
- Tuyên truyền quyền ứng cử và bầu cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; chương trình hành động của các ứng cử viên; các ý kiến, nguyện vọng của cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử... 
          2. Đợt 2: Từ đầu tháng 5/2016 đến ngày tiến hành bầu cử 22/5/2016
          Trong thời gian này và nhất là trong 10 ngày trước ngày bầu cử (22/5), tập trung tuyên truyền các nội dung:
          - Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. Tuyên truyền cổ vũ, động viên mọi người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
            - Tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính bảo đảm thành công cho Cuộc bầu cử; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống bất trắc có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.
            - Tổ chức trang trí, cổ động, treo khẩu hiệu, băng rôn, áp phích tuyên truyền về Cuộc bầu cử (cao điểm từ ngày 10/5/2016; Uỷ Ban bầu cử huyện sẽ tiến hành kiểm tra từ ngày 18 đến ngày 21/5/2016).
            - Tập trung tuyên truyền đậm nét về không khí của cử tri trên đảo tham gia bầu cử trong ngày 22/5/2016, tuyên truyền phản ánh kịp thời diễn biến, tiến độ bầu cử; tình hình dư luận nhân dân về Cuộc bầu cử.
          3. Đợt 3: Từ ngày 23/5 đến 15/6/2016
          - Tuyên truyền kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử sau khi được cấp có thẩm quyền công bố chính thức.
          - Tuyên truyền kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.
          - Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Cuộc bầu cử.         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Ban xây dựng Đảng cung cấp thông tin tuyên truyền về Cuộc bầu cử; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên huyện tuyên truyền về Cuộc bầu cử, đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận báo cáo với cấp ủy để chỉ đạo giải quyết kịp thời.
          2. Phòng KT - XH huyện chủ trì phối hợp với Ban xây dựng Đảng xây dựng kế hoạch chuẩn bị nội dung các tài liệu cổ động bầu cử (tranh cổ động, pa nô, biểu ngữ…), xây dựng các cụm pa nô, áp phích, căng treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Cuộc bầu cử (có dự trù kinh phí kèm theo) đảm bảo đúng nội dung, tiến độ thời gian theo Kế hoạch bầu cử của Ủy ban bầu cử huyện.
          3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong hội viên và đoàn viên về Cuộc bầu cử; thông qua sinh hoạt đoàn thể, tổ chức các phong trào, hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về Cuộc bầu cử. Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình tham gia đi bầu cử đầy đủ, nhanh chóng và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.
          4.  Đài phát thanh (Phòng KT – XH huyện), Trang thông tin điện tử huyện căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của các cấp, ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về Cuộc bầu cử; mở chuyên mục, chuyên trang hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; truyền tải những nội dung, tài liệu quan trọng liên quan đến Cuộc bầu cử; phản ánh kịp thời tình hình, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở trên đảo trong ngày 22/5/2016.
          IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
          1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 !
          2. Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!
          3. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân !
          4. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày hội của toàn dân!
          5. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !
          6. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân !
          7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!
          8. Đảng bộ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 !
          9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
          10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
          11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !
 
Nơi nhận:                                                TM UỶ BAN BẦU CỬ HUYỆN
- UBBC tỉnh;                                                        KT. CHỦ TỊCH
- BTV Huyện uỷ;                                                 PHÓ CHỦ TỊCH
- UBND huyện;
- Các cơ quan đơn vị;
- Đài TT, Trang TTĐT huyện;                                       (Đã ký)
- Lưu.
                                                                      Trương Khắc Trưởng
images


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay157
  • Tháng hiện tại5,304
  • Tổng lượt truy cập5,202,353
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây